Histologia

El servei d’histologia està situat a la 6a planta de l’edifici i està equipat amb l’instrumental necessari per a obtenir preparacions histològiques a partir de teixits mitjançant diferents tècniques. 

Detalls

HPLC (Cromatografia líquida d'alta eficàcia)

Aquest servei està especialitzat en la determinació de neurotransmissors en mostres obtingudes per microdiàlisi intracerebral en rosegadors. També contempla l'anàlisi de mostres de teixit cerebral i de cultius cel·lulars.

Detalls

Informàtica

El servei d’informàtica de l’IIBB proporciona i mante las infraestructures informàtiques necessàries pel desenvolupament de les tasques científiques i administratives del centre.

Detalls

Microscòpia

La unitat proporciona serveis i formació als investigadors d'instituts de recerca públics o privats sobre microscòpia òptica i anàlisi d'imatges. Compta amb un conjunt d'equips i tècniques d'última generació. Proporciona assistència tècnica des del disseny dels experiments fins a l'anàlisi dels resultats.

Detalls

Proteòmica

Servei que proporciona know-how i tecnologia en l'anàlisi quantitativa i qualitativa a gran escala de proteomes, així com en la identificació i quantificació de pèptids i proteïnes.

Detalls

Radioactivitat

El Servicio de radiactividad es uno de los servicios de apoyo a la investigación del IIBB.

Detalls

Servei Cultius Cel·lulars

El Laboratori de Cultius Cel·lulars de l’IIBB, ubicat a la setena planta de l’edifici, és un laboratori de risc biològic de Tipus II per l’ús exclusiu dels grups de recerca de l’IIBB.

Detalls