Aquest estudi, recentment publicat a la revista Molecular Neurodegeneration i realitzat amb el Vicente Roca com a primer autor i dirigit per l’Anna Colell del grup de "Senyalització en dany cel·lular i càncer", descriu un nou mecanisme que connecta l’increment de colesterol intracel·lular amb una error en la mitofagia a la malaltia d'Alzheimer (MA). Evidències prèvies apuntaven a un deteriorament de la degradació mitocondrial o mitofagia en etapes inicials de la MA, com el responsable de l'acumulació de mitocondris defectuosos i l'empitjorament de la malaltia, però les causes d’aquesta alteració no estaven del tot descrites.

Els resultats d’aquest article mostren que l'enriquiment de colesterol estimula la via PINK1-parkina induïda per beta amiloide però evita la degradació lisosomal correcta dels mitocondris, donant lloc a un augment del contingut mitocondrial. A més, tant en cervells de ratolins model de l'EA que sobreexpressen SREBF2 com en cervells post-mortem d'individus amb EA, s'observa com un estrès oxidatiu mitocondrial a causa per l'acumulació crònica de colesterol promou l'agregació citosòlica del receptor d'autofàgia optineurina, impedint el seu reclutament mitocondrial i amb això la formació del mitofagosoma. En el seu conjunt aquest estudi demostra la implicació del colesterol intracel·lular en el defecte de la mitofagia descrit en la MA, destacant la rellevància d'utilitzar estratègies terapèutiques que recuperin l'homeòstasi d’aquest esterol i redueixin l'estrès oxidatiu mitocondrial.

 

 

Article de referència:

Roca-Agujetas, V., Barbero-Camps, E., de Dios, Cet al. Cholesterol alters mitophagy by impairing optineurin recruitment and lysosomal clearance in Alzheimer’s disease. Mol Neurodegeneration 16, 15 (2021). https://doi.org/10.1186/s13024-021-00435-6