Fisiopatologia de la Inflamació i Regeneració Tissular

Responsable: 

Anna Serrano Mollar

Científica Titular

La tasca investigadora duta a terme pel nostre grup té com a objectiu l’estudi dels mecanismes relacionats amb la regulació de la inflamació y la regeneració dels teixits fent servir diferents models de malalties pancreàtiques y pulmonars. Disposem de models experimentals de pancreatitis aguda y de fibrosi pulmonar que ens han permès abordar una sèrie de problemes relacionats amb el control de la inflamació y la reparació amb l’objectiu d'identificar noves dianes i estratègies terapèutiques. Per a això utilitzem un ampli ventall de tècniques, que inclouen diferents models in vivo, cultius de cèl•lules primàries, línies cel•lulars i co-cultius amb diferents estirps cel•lulars, avaluació de vies de transducció de senyal, determinacions analítiques o estudis amb aproximacions biofísiques.
Algunes de les temàtiques que estem abordant actualment són:

* Teràpia cel·lular per al tractament de la fibrosi pulmonar.

En un model experimental, el nostre grup de recerca ha demostrat que el trasplantament de cèl·lules alveolars tipus II pot revertir la fibrosi pulmonar. A partir d'aquestes troballes, hem iniciat un estudi clínic que consisteix en el trasplantament de cèl·lules alveolars tipus II heteròlogues en pacients amb FPI amb malaltia progressiva per avaluar l'eficàcia d'aquesta teràpia en humans. Paral·lelament, caracteritzarem els mecanismes implicats en els efectes del trasplantament cel·lular a la FPI. Com que l'alteració en el sistema del surfactant durant la fibrogènesi ocasiona un deteriorament de les seves propietats funcionals i contribueix a augmentar les lesions fibròtiques, un dels nostres objectius és investigar les modificacions a les proteïnes del surfactant i el grau de reversió aconseguit amb el trasplantament de cèl·lules alveolars tipus II. D'altra banda, l'acúmul de fibroblasts a la FPI pot procedir de l'interstici pulmonar o del reclutament de fibròcits de la sang perifèrica. El reclutament d'aquests fibròcits està regulat per les molècules CXCL12/CXR4, l'acció de les quals podria ser inhibida per inhibidors secretats per les cèl·lules alveolars tipus II. Un altre dels nostres objectius és investigar l'efecte del trasplantament de cèl·lules alveolars tipus II sobre el reclutament de fibròcits.

* Canvis fenotípics de les diferents poblacions de macròfags durant el desenvolupament dels processos patològics.

En presència de diversos senyals microambientals, els macròfags engeguen diferents programes funcionals que resulten en processos fisiològics (defensa, reparació, inactivació). Durant els processos inflamatoris, les poblacions de macròfags (peritoneals, hepàtics i pulmonars) presenten diferents tipus de fenotips inflamatoris/reguladors. Això indica que la senyalització entre aquests tipus cel·lulars està regulada per un ampli ventall de mediadors que a més poden jugar diferents papers en funció de la patologia concreta. Actualment pretenem caracteritzar els canvis experimentats pels macròfags, dissenyant estratègies que ens permetin modular el mecanisme d’activació d’algunes d’aquestes poblacions per tal de controlar la progressió de la inflamació o la reparació en els diferents òrgans afectats.

* Paper dels exosomes en la progressió i el control de la inflamació.

Els exosomes són un sistema d’intercanvi de senyals entre cèl·lules que juga un paper molt rellevant en processos patològics. Pretenem establir el perfil de proteïnes i microRNAs transportats per les diferents poblacions d'exosomes generats en patologies amb un component inflamatori per determinar-ne el potencial com a dianes terapèutiques o, alternativament, com a agents terapèutics. També pretenem establir els canvis experimentats pels exosomes en estar exposats als diferents microambients que emergeixen al llarg de la progressió de la situació patològica. Això inclou des de canvis a les proteïnes de membrana fins al grau de modificacions posttranscripcionals de les proteïnes transportades pels