Proteòmica Biològica i Ambiental

Responsable: 

Joaquin Abian Moñux

Investigador Científic

La línia de recerca d’Espectrometria de Masses Biològica i Proteòmica (EMBP) descendeix de la Unitat d’Espectrometria de Masses Biològica i Estructural (EMBE). Aquesta es va traslladar al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) sota el marc d’acord del CSIC/UAB amb la finalitat de constituir el Laboratori de Proteòmica CSIC/UAB (http://proteomica.uab.cat/).

Ens focalitzem en la recerca i desenvolupament de mètodes i tecnologies que permetin caracteritzar marcadors biològics en teixits cel·lulars i fluids, especialment aquells que estan relacionats amb processos patològics.

La recerca està orientada en la determinació de nous marcadors proteics relacionats amb malalties. Aquesta tasca implica una gran dedicació de desenvolupament tecnològic i de mètodes, principalment al camp de cromatografia capil·lar, espectrometria de masses i bioinformàtica.

Les principals àrees de treball de proteòmica inclouen caracterització de modificacions post-translacionals, proteome-wide accurate quantification i identificació de proteïnes de novo.

En particular, ens focalitzem en fosforilació proteica en limfòcits-T com a model per l’estudi de la resposta immunitària. Hem creat una base de dades de phosphosites i fosfoproteïnes i per caracteritzar el perfil proteòmic  després de l’activació d’aquestes cèl·lules amb diferents agonistes.

Els avanços d’aquests estudis es fan immediatament disponibles per altres projectes i per la comunitat científica, mitjançant la transferència transparent de metodologies al centre CSIC/UAB Proteomics.