Comissió d’Igualtat

Contacte : 
comissio_igualtat_iibb@listas.csic.es

Funcions:

Fomentar la igualtat en l'àmbit de la recerca biomèdica i millorar la convivència dins del nostre institut garantint la no-discriminació per raons de gènere, raça, naixement, religió, opinió, identitat o orientació sexual i el principi d'igualtat d'oportunitats.

 

L ́Institut d ́Investigacions Biomèdiques de Barcelona pertanyent al Consell Superior d ́Investigacions
Científiques declara el seu compromís a favor de la igualtat d ́oportunitats i la no discriminació de tots
els seus treballadors per raons de gènere, raça, religió, opinió i identitat o orientació sexual.
Un dels pilars estratègics dins de la nostra política de centre és fomentar la igualtat d'oportunitats per
a tot el nostre personal independentment de la seva categoria i estadi professional. L'IIBB-CSIC, a
través de la Comissió d'Igualtat, identifica, fomenta i implementa les mesures necessàries per
fomentar la igualtat d'oportunitats i millorar la convivència al nostre centre.
L'IIBB-CSIC s'adhereix íntegrament al II Pla d'Igualtat entre Dones i Homes del CSIC, VI Avaluació 2021
(https://www.csic.es/sites/www.csic.es/files/vi_evaluacion_ii_pimh_2021.pdf) (24 de juny de 2022) i
al III Pla per a la Igualtat de Gènere a l’Agència Estatal Consell Superior d'Investigacions Científiques
(https://www.csic.es/sites/www.csic.es/files/iii_pig_aecsic.pdf).
Utilitzant el marc dels plans d'igualtat del CSIC el nostre centre s'ha identificat els objectius generals
següents:
1. Impulsar la igualtat d'oportunitats a l'àmbit de la recerca biomèdica.
2. Observar i vetllar pel compliment del principi de no-discriminació per raons de gènere, raça,
religió, opinió i identitat o orientació sexual.
Per poder plantejar objectius específics al nostre Pla d'Igualtat, la nostra Comissió d'Igualtat ha
realitzat un estudi de gènere dins l'IIBB-CSIC amb els resultats següents.
- Distribució general de gènere: :

 

El nostre estudi de gènere demostra que l'IIBB-CSIC té actualment una representació de dones superior
a la mitjana del CSIC en la majoria de categories professionals. No obstant això, la nostra anàlisi
demostra una pèrdua de vocacions científiques femenines al llarg de la carrera investigadora en què
és important treballar. S'observa un descens progressiu del nombre de dones des del període de
formació predoctoral (86%) passant per les escales científiques intermèdies (CT: 67%) fins a arribar a
l'escala científica de Professor d’Investigació (33%) on la proporció de dones/homes s'inverteix amb
una representació menor de dones respecte als homes.
En base al nostre estudi de gènere, aquesta Comissió proposa els objectius específics següents:
1. Mantenir i millorar els indicadors actuals de gènere del IIBB-CSIC
• Potenciar la participació de dones/homes en els nivells professionals on estiguin
infrarepresentats/des.
• Fomentar i donar suport a la promoció interna de dones/homes a nivells on es trobin en menor
representació.
• Donar suport al desenvolupament de la carrera professional de joves investigadors per mantenir,
entre d'altres, les vocacions femenines i ajudar en la seva progressió professional.
• Vetllar per la paritat a les diferents comissions de treball, comitès assessors científics o de direcció
de l'IIBB-CSIC.
• Garantir la presència equilibrada d'homes i dones als seminaris, cicles de conferències i
esdeveniments organitzats per l'IIBB-CSIC.
• Vetllar per la continuïtat temporal de la Comissió d'Igualtat a l'IIBB-CSIC, que serà composta per
una representació de membres pertanyents a les diferents categories professionals que

componen l'IIBB-CSIC, reconeixent el seu paper en matèria d'igualtat i garantint el reemplaçament
de els seus membres quan sigui necessari.
2. Visibilització, sensibilització i divulgació de la perspectiva de gènere en la investigació biomèdica
• Augmentar la visibilització de les investigadores de la nostra institució i així traslladar a altres
centres de recerca i la societat la realitat de la nostra institució, on la representació femenina és
majoritària a gran part de les escales professionals.
• Continuar treballant a despertar vocacions a les noves generacions visibilitzat en treball tant
d'investigadors com d’investigadores de la nostra institució.
• Realitzar activitats de divulgació sobre la perspectiva i inclusió de gènere en la investigació
biomèdica.
• Posar en coneixement i difondre els diferents cursos en matèria d’igualtat organitzats pel CSIC o
altres organismes competents entre el personal de l’IIBB-CSIC.
• Promoure la utilització d'un llenguatge no sexista en la denominació dels llocs de treball i els
documents oficials dins de la nostra institució.
3. Difusió de mesures i recursos de conciliació i protecció del CSIC:
• Posar en coneixement entre el personal de la nostra institució les eines de conciliació de la vida
personal, familiar i laboral disponibles segons els plans actuals d’igualtat del CSIC.
• Facilitar l’accés als protocols d’actuació del CSIC en situacions de vulnerabilitat, assetjament o
violència de gènere.
• Fer difusió dels programes d'acció social en cas de violència de gènere.
• Crear una bústia de suggeriments adreçada a la Comissió d'Igualtat per identificar problemes o
oportunitats de millora que permetin continuar treballant en les necessitats específiques del
nostre centre en matèria d'igualtat.
Més informació en matèria d'igualtat al CSIC es pot trobar al següent enllaç:
https://www.csic.es/es/el-csic/ciencia-en-igualdad/igualdad-en-el-csic