Biologia vascular, aterosclerosi i remodelació cardiovascular

Responsable: 

José Martínez González

Investigador Científic

El nostre grup investiga aspectes clau de la biologia vascular, la aterotrombosi i la fisiopatologia miocàrdica orientades a la caracterització dels mecanismes cel·lulars i moleculars que intervenen en l'aparició, la progressió i la complicació de les malalties aterotrombòtiques (cardiopatia isquèmica (IHD) i arteriopatia perifèrica (PAD)), l'aneurisma aòrtic abdominal (AAA) i la hipertròfia cardíaca. El grup analitza el paper dels receptors nuclears NR4A, en particular el NOR-1 (NR4A3), i les lisiloxidases (LOX) en aquestes patologies mitjançant enfocaments multidisciplinaris i translacionals. El nostre objectiu final és identificar noves dianes terapèutiques i biomarcadors per a gestionar millor aquestes malalties d'alta prevalença. 
Els objectius específics que es persegueixen són: 

  • Caracterització de nous mecanismes moleculars subjacents a la disfunció vascular en la IHD, PAD i AAA.
  • Identificació de noves proteïnes/gens estructurals que modulin funcions cel·lulars crítiques (migració, proliferació, supervivència i apoptosi), en particular les regulades pels receptors NR4A i LOX.
  • Desenvolupament i validació de nous models animals per a malalties cardiovasculars, en particular els relacionats amb els receptors NR4A i LOX. 
  • Anàlisi dels mecanismes que subjeuen a la calcificació vascular en l'aterosclerosi avançada i la seva possible modulació farmacològica, centrant-se en la contribució dels receptors LOX i NR4A. 
  • Estudi del paper dels receptors NR4A que modulen la funció cardíaca, l'homeòstasi del calci i la cardioprotecció.

Les nostres troballes al 2019 han posat de manifest (i) el paper rellevant dels NOR-1 en la remodelació patològica implicada en la hipertròfia cardíaca hipertensiva, establint un nou model de ratolí, per a aquesta malaltia, i (ii) com els receptors NR4A participen en la via de senyalització de CD69, una molècula immunomoduladora que identifiquem com un nou receptor per a la LDL oxidada i un marcador primerenc de l'aterosclerosi subclínica.